Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

 

 

Na osnovi članka 35. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) te članka 17. Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (NN 78/10), trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 zastupano po Danku Ćoriću, direktoru (dalje u tekstu skraćeno kao: Supersport) donijelo je dana 19.prosinca 2016.g. sljedeća

 

 

OPĆA PRAVILA

IGARA NA SREĆU NA STOLOVIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

(dalje u tekstu skraćeno kao: Pravila)

 

 

Uvodne odredbe

 

Članak 1.

 

(1) Ovim Pravilima uređuju se opći uvjeti za sudjelovanje u igrama na sreću na stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (dalje u smislu ovih pravila: Casino igre).

 

(2) Ova Pravila primjenjuju se nastavno na i zajedno s Općim pravila sudjelovanja u igrama  Supersporta putem interneta (dalje u tekstu skraćeno kao: Opća pravila internet sudjelovanja).

 

Članak 2.

 

(1) Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u Casino igrama te kao takva obvezuje ugovorne strane.

 

(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se između Supersport-a (dalje u tekstu skraćeno i kao: priređivač) i sudionika u igrama na sreću na stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (dalje u tekstu skraćeno kao: igrača), na osnovi prihvata ovih Pravila te Općih pravila internet sudjelovanja, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate igre po slobodno izraženoj volji igrača, kojom isti ujedno potvrđuje i da je u potpunosti upoznat s načinom odigravanja i detaljima igre.

 

(3) Ova Pravila obvezuju ugovorne strane, a sklapanjem Ugovora iz prethodnih stavka ovog članka igrač priznaje njihovu valjanost i potvrđuje da je ista pročitao i razumio te da ih u cijelosti prihvaća.

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost za isplatu dobitaka

 

Članak 3.

 

Za isplatu dobitaka igračima priređivač jamči svojom cjelokupnom imovinom ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Pravilima.

 

Članak 4.

 

(1) Uplate za Casino igre primaju se putem interneta, na internetskoj stranici priređivača putem koje igrač može u interakciji s ON-LINE sustavom priređivača odigrati iste.

 

(2) Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

 

Članak 5.

 

Osobama mlađima od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje u igrama na sreću na stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja.

 

Članak 6.

 

(1) U ovu vrstu igara pripadaju Casino igre koje predstavljaju simulaciju igara koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima.

 

(2) Za svaku pojedinu Casino igru igraču mogu biti ponuđene opcije odigravanja stvarne ili probne (demo) igre. U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. Odigravanja probne igre ne smatra se sudjelovanjem u pojedinoj Casino igri.

 

(3) Uz svaku pojedinu Casino igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, upute o načinu odigravanja igre, shema dobitaka te ostali detalji vezani za igru.

 

Cijena igre

 

Članak 7.

 

(1) Raspon cijena za sudjelovanje u igri određuje priređivač. Igrač odabire cijenu pojedine igre unutar ponuđenog raspona.

 

(2) Ulog u pojedinu igru može se ostvariti polaganjem žetona prema naznačenim denominacijama.

 

 

 

 

 

Rezultat igre

 

Članak 8.

 

(1) U sklopu grafičkog prikaza svake pojedine Casino igre ispisana je shema dobitnih kombinacija.

 

(2) Rezultat pojedine igre prikazuje se u sklopu grafičkog prikaza iste.

 

Pravo na dobitak i isplata dobitka

 

Članak 9.

 

(1) Igrač stječe pravo na dobitak onda kada u igri ostvari neku od dobitnih kombinacija utvrđenih prema shemi dobitnih kombinacija.

 

(2) Dobitak koji igrač ostvari u Casino igri pripisuje se na njegov virtualni račun (I-konto).

 

(3) U slučaju tehničke neispravnosti sustava poništavaju se sve uplate i isplate koje se odnose na igre u tijeku.

 

(4) U slučaju dobitaka ostvarenih temeljem tehničke pogreške priređivač zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču.

 

(5) Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila).

 

Jackpot dobici

 

Članak 10.

 

Priređivač pridržava pravo određivanja postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka (npr.jamčeni, progresivni, grupni i dr.).

 

Završne odredbe

 

Članak 11.

 

(1) Ova Pravila i sve buduće izmjene i dopune istih priređivač će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

 

(2) Izmjene i dopune Pravila stupaju na snagu danom njihove objave na internetskoj stranici priređivača i primjenjuju se bez odgode. Smatra se da su igrači o izmjenama i dopunama Pravila obaviješteni u trenutku njihove objave na internetskoj stranici priređivača, a

 

 

priređivač zadržava pravo o istima obavijestiti igrače i drugim prikladnim metodama (npr. putem e-maila ili obavijesti na internetskoj stranici).

 

(3) Ukoliko se igrač nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna ovih Pravila prijavi u sustav priređivanja i sudjeluje u Casino igrama, smatra se da je izmjene i dopune prihvatio.

 

Članak 12.

 

Za rješavanje sporova koji proizlaze iz sudjelovanja u Casino igrama, mjesno i stvarno je nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Članak 13.

 

Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja na internetskoj stranici priređivača, a nakon prethodnog rješenja o odobrenju od strane Ministarstva financija.

 

 

 

U Zagrebu, 19.prosinca 2016.g.

 

 

 

 

SUPER SPORT d.o.o.

Danko Ćorić, direktor