Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

 

Na temelju članka 35. i članka 46. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697, zastupano po Danku Ćoriću, direktoru (dalje u tekstu skraćeno kao: Supersport), donijelo je dana 19.prosinca 2016.g. sljedeća

 

 

 

OPĆA PRAVILA

SUDJELOVANJA U IGRAMA SUPERSPORTA PUTEM INTERNETA

 

 

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Općim pravilima sudjelovanja u igrama Supersporta putem interneta (dalje u tekstu skraćeno kao: Opća pravila) utvrđuju se i reguliraju ugovorni odnosi između Supersporta kao priređivača igara na sreću putem interneta (dalje u tekstu skraćeno kao: priređivač) i fizičkih osoba registriranih kao sudionika u igrama na sreću putem interneta (dalje u tekstu skraćeno kao: igrač).

 

Članak 2.

 

(1) Ugovorni odnosi između priređivača i igrača stupaju na snagu uspješnom registracijom (članci od 5. do 8. Općih pravila) kroz koju igrač prihvaća ova Opća pravila.

 

(2) Ugovorni odnos zaključuje se na neodređeno vrijeme, a svaka ugovorna strana može ga u bilo koje vrijeme otkazati  (članak 23. Općih pravila).

 

(3) Igrači koji su registrirani u sustav priređivača prije donošenja i stupanja na snagu ovih Općih pravila, ista prihvaćaju prvim pristupom svom virtualnom računu (I-konto) nakon njihovog donošenja i stupanja na snagu.

 

(4) Ova Opća pravila obvezuju ugovorne strane, a igrač ih je dužan prilikom registracije u sustav priređivanja igara, odnosno prije prvog pristupa svom virtualnom računu (I-konto) nakon njihovog donošenja i stupanja na snagu pažljivo pročitati.

 

(5) Registracijom u sustav priređivanja igara odnosno prvim pristupom svom virtualnom računu (I-konto) nakon donošenja i stupanja na snagu ovih Općih pravila, igrač priznaje njihovu valjanost i potvrđuje da ih je pročitao i razumio te da ih u cijelosti prihvaća.

 

(6) U slučaju neprihvaćanja ovih Općih pravila ili bilo koje njihove odredbe, igrač je dužan obustaviti postupak registracije u sustav priređivanja igara odnosno bez odgode zatražiti zatvaranje svog virtualnog računa (I-konta)

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Opća pravila, pravila pojedinih igara na sreću te zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuje područje priređivanja igara na sreću čine cjelokupni pravni okvir za priređivanje i sudjelovanje u igrama na sreću putem interneta.

 

 

DEFINICIJA POJMOVA

 

Članak 4.

 

U smislu ovih Općih pravila pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Igranje putem interaktivnih komunikacijskih kanala  (on-line igranje, igranje na daljinu) jest sudjelovanje u igrama na sreću putem interneta i SMS-a ili drugih interaktivnih kanala ili uređaja, putem kojih igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača;

2. Sustav priređivanja jest računalni sustav ili sustav računala pomoću kojih se igra priređuje na daljinu, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku podršku;

3. Registracija igrača jest preuzimanje i pohrana podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog na uplatnom mjestu priređivača ili putem internetske stranice priređivača;

4. Identifikacija igrača jest provjera ispravnosti podataka igrača, te provjera punoljetnosti igrača putem sustava elektroničkih usluga Porezne uprave (e-Porezna), dostavom osobnog dokumenta te usporedbom danih podataka s onima na osobnom dokumentu ili putem sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice;

5. Elektronička potvrda o uplati jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koji se nalazi na virtualnom računu igrača (I-konto) u centralnom sustavu priređivača;

6. Virtualni račun igrača (I-konto) jest jedinstveni račun igrača dodijeljen od strane priređivača na koji igrač polaže novčana sredstva koja mu služe za uplate za sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta. Unutar virtualnog računa (I-konto) evidentiraju se sve financijske transakcije i transakcije igara. Unutar virtualnog računa (I-konto) priređivač može predvidjeti različite pretince za pojedine vrste igara;

7. Korisničko ime jest jedinstvena kombinacija znakova (naziv) pod kojom sustav evidentira igrača, a zajedno s lozinkom koristi se za pristup sustavu priređivanja igara na sreću;

8. Lozinka jest kombinacija brojki i slova koju igrač samostalno odabire prilikom registracije i koju mora unijeti prilikom pristupa sustavu priređivanja kao potvrdu identiteta odnosno kako bi ostvario pristup svom virtualnom računu (I-kontu);

9. Tekući račun jest transakcijski bankovni račun igrača na koji se vrše isplate novčanih sredstava s njegovog virtualnog računa (I-konto);

10. Identifikacijski broj igrača jest jedinstveni 10-znamenkasti broj igrača dodijeljen od strane priređivača u centralnom sustavu priređivanja;

11. Supersport bon jest potvrda s naznačenom vrijednošću u kunama i aktivacijskim kodom čijim unosom na internetskoj stranici priređivača igrač evidentira naznačenu vrijednost kao uplatu na svoj virtualni račun (I-konto);

12. Bonusi  predstavljaju sredstva za promociju igara koja dodjeljuje priređivač na virtualni račun (I-konto) igrača, a koja sredstva se mogu koristiti za uplatu igara na sreću. Bonusi ne mogu biti isplaćeni s virtualnog računa (I-konto) osim u slučaju drukčije odluke priređivača za pojedine igre na sreću.

13. SMS-kod jest kombinacija znakova pomoću koje igrač provjerava dobitke, tj. status pojedine potvrde.

 

 

REGISTRACIJA I IDENTIFIKACIJA IGRAČA

 

Zabrana sudjelovanja maloljetnika u igrama na sreću

 

Članak 5.

 

U igrama na sreću koje priređuje Supersport zabranjeno je sudjelovanje osobama mlađima od 18 godina.

 

Registracija igrača

 

Članak 6.

 

(1) Igrači se mogu registrirati na temelju ugovora sklopljenog s priređivačem na uplatnom mjestu ili u casinu priređivača ili putem internetske stranice priređivača.

 

(2) Za potrebe registracije igrač mora dati sljedeće podatke:

1. ime i prezime,

2. adresu prebivališta,

3. identifikacijski broj,

4. datum rođenja,

5. e-mail adresu,

6. željeno korisničko ime,

7. željenu zaporku (password) koja zadovoljava potrebnu razinu sigurnosti,

8. broj samo jednog transakcijskog računa za isplate.

 

Identifikacija igrača

 

Članak 7.

 

(1) U postupku registracije priređivač će provoditi postupak identifikacije igrača kojim će provjeravati ispravnost podatka o igraču i utvrđivati da je igrač punoljetna fizička osoba.

 

(2) Identifikacija igrača obavlja se provjerom podataka putem elektroničkih usluga Porezne uprave.

 

(3) Identifikacija igrača može se obavljati i uvidom u podatke s valjanog osobnog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice) ili putem sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice.

 

 

 

Članak 8.

 

(1) U postupku registracije igraču će biti ponuđen tekst ovih Općih pravila, a za uspješnu registraciju potrebno je označiti polje za njihovo prihvaćanje.

 

(2) Priređivač ima pravo odbiti bilo koju registraciju igrača bez navođenja razloga za navedeno.

 

 

UPRAVLJANJE VIRTUALNIM RAČUNOM (I-KONTO)

 

Pristup i korištenje virtualnog računa (I-konto)

 

Članak 9.

 

(1) Igraču je dozvoljeno upravljanje i korištenje samo jednim virtualnim računom (I-konto) kojem može pristupiti samo uz unos valjanog korisničkog imena i lozinke.

 

(2) Igrač je dužan čuvati tajnima i povjerljivima podatke o svom korisničkom imenu i/ili lozinki i ne smije dopustiti drugoj osobi njihovu upotrebu obzirom je isključivo osobno odgovoran za sve aktivnosti na svom virtualnom računu (I-konto).

 

(3)  U slučaj da igrač izgubi ili zaboravi svoje korisničko ime i/ili lozinku ili u slučaju sumnje da treća osoba raspolaže navedenim podacima, igrač je dužan bez odgode kontaktirati priređivača kako bi mu bili dodijeljeni novi sigurnosni podaci.

 

(4) Priređivač ne odgovara igraču ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu do koje bi moglo doći zloupotrebom njegovog korisničkog imena i/ili lozinke te virtualnog računa (I-konta) od strane neovlaštenih osoba.

 

(5) Igraču je zabranjeno:

     koristiti interaktivne kanale za igranje i svoj virtualni račun (I-konto) na načine koji nisu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske;

     djelovati u ime druge osobe;

     uplaćivati na virtualni račun (I-konto) nezakonito stečena novčana sredstva;

     isplaćivati s virtualnog računa (I-konto) novčana sredstva na račune koje nije ovlašten koristiti.

 

(6) U slučaju da se utvrdi postupanje igrača suprotno odredbama prethodnog stavka ovog članka, priređivač ima pravo zatvoriti virtualni račun igrača (I-konto), uskratiti eventualne dobitke igrača, a sve njegove igre proglasiti nevažećima.

 

 

 

 

 

 

Članak 10.

 

(1) Priređivač će u rubrici „Račun“ igraču pružiti pregled svih financijskih transakcija,  uplata na virtualni račun (I-konto), isplata s virtualnog računa (I-konto) s vremenom izvršenja transakcija i eventualnim ograničenjima.

 

(2) Iz rubrike „Račun“ kreiraju se nalozi za uplatu novčanih sredstava na virtualni račun (I-konto) i nalozi za isplatu novčanih sredstava s virtualnog računa (I-konto).

 

Uplate na virtualni račun (I-konto)

 

Članak 11.

 

(1) Novčana sredstva u svrhu uplate za sudjelovanje u igrama igrač može uplatiti na virtualni račun (I-konto) podržanim načinima uplate.

 

(2) Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se evidentiraju na virtualnom računu (I-konto).

 

(3) Pri uplati novčanih sredstava podržanim karticama priređivač ne prikuplja podatke o karticama, već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate. Svi podaci o kartici koji se predaju u postupku njezine autorizacije razmjenjuju se direktno s bankom putem zaštićene stranice korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola.

 

(4) Priređivač je ovlašten ograničiti raspolaganje virtualnim računom (I-konto) ili ga zatvoriti u slučaju sumnje da igrač uplaćuje novčana sredstva na virtualni račun (I-konto) bez namjere da ista koristi u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću.

 

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka priređivač je ovlašten prijaviti navedeno postupanje nadležnim tijelima.

 

Uplate igre s virtualnog računa (I-konto) te isplate dobitka

 

Članak 12.

 

(1) Igrač može izvršiti uplatu igre na sreću samo ako na svom virtualnom računu (I-konto) ima dovoljno sredstava za pokriće iznosa uplate.

 

(2) Uplata igre evidentira se kao financijska transakcija umanjenja sredstava na virtualnom računu igrača (I-konto). Jednom izvršena transakcija uplate igre ne može se poništiti.

 

(3) Svaki dobitak igrača u sustavu priređivanja automatski će se evidentirati odnosno pripisati  na njegov virtualni račun (I-konto).

 

 

 

(4) Priređivač će obračunati i naplatiti porez na dobitke u trenutku isplate dobitka na virtualni račun (I-konto) igrača.

 

(5) Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitaka na virtualni račun (I-konto) igrača.

 

(6) Priređivač zadržava pravo ispraviti financijsku transakciju isplaćenog dobitka na virtualni račun igrača (I-konto) ukoliko je isplata izvršena temeljem tehničke greške ili druge pogreške ili pogrešno evidentiranog rezultata te izvršiti povrat pogrešno doznačenih (evidentiranih) sredstava.

 

(7) Ukoliko je igrač novčana sredstva iz stavka 6. ovog članka doznačena na njegov virtualni račun (I-konto) koristio za uplatu igre, igra se smatra nevažećom bez obzira na eventualna kašnjenja s dojavom greške.

 

(8) Ukoliko priređivač iz bilo kojeg razloga ne može izvršiti povrat sredstva iz stavka 6. ovog članka (npr. igraču su sredstva isplaćena itd.), priređivač zadržava pravo povrat pogrešno doznačenih sredstava ostvarivati sudskim putem.

 

Isplata s virtualnog računa (I-konto)

Članak 13.

(1) S virtualnog računa (I-konto) mogu se isplatiti sredstva raspoloživa za isplatu.

(2) Isplata s virtualnog  računa (I-konto) obavlja se podržanim načinima isplate.

 

(3) Isplata se obavlja na zahtjev igrača u rubrici „Račun“.

 

(4) Podaci o tekućem računu koje igrač daje služe isključivo za isplatu sredstava raspoloživih za isplatu. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tom računu.

 

Sredstva raspoloživa za isplatu

 

Članak 14.

 

(1) Sredstva raspoloživa za isplatu sastoje se od ostvarenih dobitaka te uplaćenih, a neiskorištenih novčanih sredstava.

 

(2) Priređivač može odrediti da sva ili određeni postotak novčanih sredstava uplaćenih na virtualni račun (I-konto) igrač mora upotrijebiti u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću koje priređivač priređuje.

 

(3) U slučaju odluke priređivača da sva novčana sredstava uplaćena na virtualni račun (I-konto) igrač mora upotrijebiti u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću, sredstvima raspoloživima za isplatu smatraju se samo ostvareni dobici.

 

(4) U slučaju odluke priređivača da određeni postotak novčanih sredstava uplaćenih na virtualni račun (I-konto) igrač mora upotrijebiti u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću, sredstvima raspoloživima za isplatu smatraju se ostvareni dobici te dio uplaćenih, a neiskorištenih sredstava iznad postotka koji igrač mora iskoristiti u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću.

 

Korisnički račun

 

Članak 15.

 

(1) Priređivač u rubrici „Račun“ igraču pruža pregled i mogućnost uređivanja osobnih postavki virtualnog računa (I-konto) kroz opcije:

 

     korisnički podaci (osobni podaci, kontakt podaci, financijski podaci);

     samoograničenja.

 

(2) Priređivač može, prilikom svake promjene korisničkih podataka, igraču poslati e-mail s obavijesti o evidentiranoj promjeni.

 

Korisnički podaci

 

Članak 16.

 

(1) Korisnički podaci obuhvaćaju osobne, kontakt i financijske podatke navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmjene.

 

(2) U slučaju izmjene korisničkih podataka igrač je obvezan odmah obavijestiti priređivača na način da putem interneta izmijeni korisničke podatke virtualnog računa (I-konto) ili da o navedenom obavijesti priređivača pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača kao i putem e-maila. U suprotnom odgovora za sve propuste ili štetu koja je nastala uslijed neobavještavanja priređivača o nastalim promjenama.

 

(3) U slučaju da igrač zaboravi lozinku te zatraži promjenu iste, priređivač će mu poslati e-mail s uputama za promjenu lozinke.

 

Određivanje najvišeg iznosa za igru i samoisključenje

 

Članak 17.

 

Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog razdoblja, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom vremenskom razdoblju.

 

 

 

 

Članak 18.

 

(1) Igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću zatražiti isključenje iz igre na određeno vrijeme. Priređivač će iz igre isključiti igrača koji je unutar roka od tri dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenje.

 

(2) Dobici iz igara na sreću uplaćenih prije aktivacije samoisključenja, a ostvarenih za vrijeme trajanja samoisključenja, bit će pridodani igračevom virtualnom računu (I-konto).

 

Povijest igara

 

Članak 19.

 

(1) Priređivač će u rubrici „Povijest igara“osigurati igraču uvid u cjelokupnu evidenciju uplaćenih igara kao i iznosa uplata i ostvarenih dobitaka.

 

(2) Odabirom vrste igre, statusa listića i vremenskog razdoblja, igrač ima mogućnost filtrirati podatke iz svoje evidencije.

 

Transakcije

 

Članak 20.

 

Priređivač će u rubrici „Transakcije“ osigurati igraču uvid u evidenciju svih financijskih transakcija na virtualni račun (I-konto) i s njega.

 

Odgovorno priređivanje

 

Članak 21.

 

(1) Priređivač se u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela odgovornog priređivanja, obvezuje provoditi mjere i standarde zaštite igrača od prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću.

 

(2) Igraču su na raspolaganju alati za kontrolu uplata i/ili gubitaka u odabranom vremenskom razdoblju i alati za samoisključenje iz igre.

 

(3) Na internetskoj stranici priređivača dostupne su i informacije o kontaktima za pomoć u slučaju problema s prekomjernim sudjelovanjem u igrama na sreću.

 

Ograničeno raspolaganje i nemogućnost raspolaganja virtualnim računom (I-konto)

 

Članak 22.

 

(1) Priređivač ima pravo ograničiti raspolaganje odnosno onemogućiti raspolaganje virtualnim računom (I-konto) ako utvrdi:

 

     neispunjavanje uvjeta iz članka 5. Općih pravila;

     neispunjavanje uvjeta iz članka 9. Općih pravila;

     u svakom drugom slučaju predviđenom ovim Općim pravilima, pravilim pojedinih igara te pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

(2) Ograničeno raspolaganje odnosno nemogućnost raspolaganja virtualnim računom (I-konto) bit će ukinuto kada prestanu postojati razlozi za njihovo uvođenje.

 

Zatvaranje virtualnog računa (I-konto)

 

Članak 23.

 

(1) Zatvaranje virtualnog računa (I-konto) je isključenje igrača iz sustava priređivanja.

 

(2) Zahtjev za zatvaranje virtualnog računa (I-konto) igrač može podnijeti u bilo kojem trenutku, bez navođenja razloga isključivo u pisanom obliku preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača kao i putem e-maila.

 

(3) Virtualni račun (I-konto) može se zatvoriti tek po isteku roka za isplatu već uplaćenih listića.

 

(4) U postupku zatvaranja virtualnog računa (I-konto) igraču se isplaćuju sredstva raspoloživa za isplatu u skladu s ovim Općim pravilima osim u slučaju postupanja suprotnog ovim Općim pravilima, pravilima pojedinih igara te drugim pravnim propisima Republike Hrvatske.

 

(5) Jednom zatvoren virtualni račun (I-konto) igrač može ponovno otvoriti pisanim zahtjevom preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača kao i putem e-maila.

 

(6) Priređivač ima pravo zatvoriti virtualni račun igrača (I-konto) bez navođenja razloga za navedeno, a osobito ukoliko se igrač ne pridržava uvjeta propisanih ovim Općim pravilima, pravilima pojedinih igara te  pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

Preuzimanje softvera

 

Članak 24.

 

(1) Za potrebe sudjelovanja u određenim igrama na sreću igrači će morati preuzeti softver za koji će igraču biti dana valjana licenca ili podlicenca (u slučaju da je softver vlasništvo treće osobe). Igrač će biti upoznat s uvjetima pod kojima se navedeni softver može preuzeti i koristiti u trenutku preuzimanja i navedene uvjete isti mora prihvatiti prije početka korištenja softvera.

 

(2) Preuzimanje može uključivati pohranu instalacijskih datoteka softvera na čvrsti disk igračevog računala. Tijekom postupka preuzimanja i instalacije mogu biti predložene prikladne lokacije za pohranu instalacijskih datoteka i instalaciju  softvera, ali je odgovornost igrača pohraniti iste i instalirati softver u skladu s prirodom i postavkama konkretnog računala.

 

(3) Priređivač ne snosi odgovornost za nepravilnu pohranu instalacijskih datoteka i instalaciju softvera na lokacije (datoteke/mape) u kojima navedeno može utjecati na pokretanje i rad računala igrača te softvera trećih osoba.

 

(4) Sve softvere i druge materijale preuzete na stranici priređivača igrač  preuzima na vlastitu odgovornost i rizik te je isti isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu na svom računalnom sustavu ili za bilo kakav gubitak podataka do kojeg bi moglo doći uslijed preuzimanja, instalacije i rada takvih softvera i drugih materijala.

 

 

ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA

 

Osobni podaci

 

Članak 25.

 

(1) Prihvaćanjem ovih Općih pravila igrač daje izričit pristanak za prikupljanje, obradu i čuvanje podataka iz članka 6. Općih pravila te drugih podataka određenih Općim odredbama o zaštiti osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću priređivača korištenjem interaktivnih komunikacijskih kanala te u svrhu unapređenja usluga koje priređivač nudi igračima i boljeg razumijevanja njihovih potreba.

 

(2) Priređivač će čuvati osobne podatke o igračima kao poslovnu tajnu te postupati s njima sukladno odredbama važećih zakonskih propisa i ovih Općih pravila.

 

(3) Priređivač poduzima trajne mjere zaštite osobnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

 

(4) Na zahtjev priređivača, a u svrhu provjere identiteta ili punoljetnosti, igrač je dužan u svakom trenutku dati na uvid osobni identifikacijski dokument.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Obavijesti

 

Članak 26.

 

(1) Priređivač će na svojim internetskim stranicama istaknuti obavijesti o promjenama funkcionalnosti virtualnih računa (I-konto) i sustava priređivanja.

 

(2) Priređivač zadržava pravo neposredno kontaktirati igrača u slučajevima važnim za njegovo osobno korištenje sustava.

 

(3) Ako zbog igračevog propusta obavijest ne može biti dostavljana igraču, a ista je objavljena na internetskoj stranici priređivača ili u njegovom virtualnom računu (I-konto) (kao obavijesti ili poruka) smatrat će se da je ista dostavljena.

 

(4) Priređivač će igraču slati promotivne obavijesti putem odabranog kanala za komunikaciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Prihvat Općih pravila

 

Članak 27.

 

(1) Ukoliko igrač ne prihvati ova Opća pravila smatra se da je odustao od registracije u sustav priređivača.

 

(2) Igrač prihvatom ovih Općih pravila daje pristanak i na sve buduće izmjene i dopune istih.

 

Izmjene i dopune Općih pravila

 

Članak 28.

 

(1) Ova Opća pravila i sve buduće izmjene i dopune istih priređivač će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

 

(2) Izmjene i dopune Općih pravila stupaju na snagu danom njihove objave na internetskoj stranici priređivača i primjenjuju se bez odgode. Smatra se da su igrači o izmjenama i dopunama Općih pravila obaviješteni u trenutku njihove objave na internetskoj stranici priređivača, a priređivač zadržava pravo o istima obavijestiti igrače i drugim prikladnim metodama (npr. putem e-maila ili obavijesti na internetskoj stranici).

 

(3) Igrač je dužan, u slučaju neslaganja s izmjenama i dopunama Općih pravila, isključiti se bez odgode iz sustava priređivanja, odnosno zatvoriti svoj virtualni račun (I-konto). Ukoliko se igrač nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Općih pravila prijavi u sustav priređivanja igara i/ili sudjeluje u istima, smatra se da je izmjene i dopune prihvatio.

 

 

Članak 29.

 

(1) Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim pravilima kao i u slučajevima eventualne zloupotrebe primjenjivat će se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

(2) U slučaju spora između priređivača i igrača sve odluke  priređivača su konačne i obvezujuće.

 

(3) U slučaju spora između igrača i priređivača, za utvrđivanje činjenica i razrješenje spora relevantni su samo oni podaci koji su zabilježeni na serveru priređivača.

 

 

(4) U slučaju mogućeg sudskog spora koji proizađe iz djelovanja vezanih uz ova Opća pravila mjesno je i stvarno nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Članak 30.

 

(1) Priređivač ima pravo i provodi aktivnosti u svrhu istraživanja i upravljanja svim vrstama sumnjivih postupanja, prijevarama, tajnim dogovorima, pranjem novca ili bilo kojim drugim protuzakonitim postupcima igrača. Provođenje opisanih aktivnosti uključuje i upotrebu softvera protiv prijevara te zamrzavanje novčanih sredstava na virtualnom računu igrača (I-konto) za vrijeme provođenja istrage.

 

(2) Slučajevi iz prethodnog stavka prijavljuju se nadležnim tijelima.

 

(3) Igrač pristaje na zatvaranje računa nakon provedene istrage u kojoj je zaključeno da je sudjelovao u bilo kakvom nedopuštenom postupanju, a osobito onima navedenim u stavku 1. ovog članka.

 

(4) Svi igrači prihvaćaju mogućnost storniranja svih pobjeda i dobitaka odlukom priređivača u onim igrama u kojima je zaključeno da su pobjeda i/ili dobitak rezultat prijevare ili bilo koje druge aktivnosti koja nije u skladu s ovim Općim pravilima, pravilima pojedinih igara te pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 31.

 

Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja na internetskoj stranici priređivača, a nakon prethodnog rješenja o odobrenju od strane Ministarstva financija.

 

 

U Zagrebu, 19. prosinca 2016.g.

 

 

 

SUPER SPORT d.o.o.

Danko Ćorić, direktor